Kapela na groblju Okruglić

Groblje na Okruglići je staro mjesno groblje na kome se u poslednjih stotina godina ukopavaju umrli iz Tramošnice Donje, Tramošnice Gornje, Turića i Srednje Slatine.

Nekada je to bilo Župno groblje, dok je Tramošnica bila jedna župa. Do duše Turić je imao svoje mjesno groblje ( možda je poznatije kao Fra Lovrino groblje), ali su se na groblju Okriglić sahranjivali Liporašćani ( ponekad i iz Turićkog Liporašća).

Na svakom groblju treba, tako i na Okruglićkom postoji grobljanska kapela, koja treba da posluži za vjerski dio obreda sahrane.
U novija vremena, grobljanske kapele se opremaju i rashladnim komorom u koju se smješta ukopna škrinja sa pokojnim. Taj dio se ružno zove „mrtvara“.

Šta bi trebalo uraditi :
1. Naručiti i izraditi rashladnu komoru Uz eventualne građ.preinake unutraš- njosti za te potrebe

2. Obezbijediti klupe za ožalošćene koji budu uz lijes prije obreda sahrane

3. Na groblju ne postoji sanitarni čvor i septička jama što bi trebalo izgraditi na „novom“ dijelu groblja, iza kapele a uz ogradu groblja ( voda se može priključiti i suradnji sa mjesnim vodovodom)

Ovo je minimum sadržaja, kako bi Groblje na Okrugliću bilo i suvremeno i potpuno funkcionalno, ekomonski najpovoljnije