Podsjetnik za odbornike

Ovaj Podsjetnik ima Za cilj da Odbornicima pruži osnovne informacije o lokalnoj samoupravi,

mjestu i ulozi Skupštine Opštine u sistemu lokalne samouprave i dužnostima  odbornika.

PODSJETNIK ZA ODBORNIKE
O decentralizaciji i lokalnoj samoupravi

Decentralizacija je proces kojim se državni poslovi prenose na organizacije ili subjkte koji su izvan organizacije državne (centralne) vlasti. Do decentralizacije dolazi kada se procijeni da će neki drugi entitet bolje,brže i efikasnije obavljati neki posao- načešće zato što se nalazi bliže korisnicima usluge ili onima koji treba da ispune neku obavezu. Kada se koristi termin „decentralizacija“ najčešće se misli na teritorijalnu decentralizaciju , odnosno na jedan njen oblik, lokalnu samoupravu gdje se jedan dio poslova prenosi na određene teritorijalne  kolektivitete- zapravo, na građane koji na određenoj teritoriji žive. Zbog toga se i  lokalna samouprava definisati kao način na koji građani u jednoj lokalnoj zajednici odlučuju i upravljaju – bilo neposredno ,bilo preko neposredno ili posredno biranih predstavnika. Osim teritorijalne, decentralizacija može biti i realna ( funkcionalna) ili personalna, kada se poslovi sa državnih organa prenose na određene organizacije ili ustanove- škole, univerzitete, zdravstvene ustanove- odnosno grupe građana ili kolektivitete- etničke zajednice, udruženja građana i slično.
Prilokom  prenošenja  određenih nadležnosti, zlatno pravilo predstavlja tzv. princip supsidijariteta po kome bi sve poslove trebalo obavljati na nivou koji je najbližigrađanima,osim ako ćese efikasnije ili djelotvornije obavljati na nekom višem nivou.Imajući to u vidu,veoma je mali broj poslova koji se ne mogu decentralizovati- npr.poslovi u sferi odbrane,spoljnih poslova i slično. Postoje i drugi načini na koje se državni poslovi mogu približiti građanima. Jedan od njih je dekoncentracija,odnosno uspostavljanje područnih jedinica,ispostava, filijala državnih organa izvan njihovog sjedišta.Takvi primjeri su područne jedinice Poreske uprave, policijske stanice MUP-a i slično. To su i dalje organi centralne vlasti,a nadležnosti nisu prenijete na neki drugi nivo vlasti. Međutim,kako se ove službe često nalaze veoma blizu,a ponekad i u istoj zgradi sa opštinskim službama,građanima je teško da razlikuju o kojim organima i o čijoj nadležnosti je riječ. Iako organi lokalne samouprave i funkcioneri koji te organe predstavljaju često liče na državne organe (parlament-skupština, ministarstva,agencije i sl.),odnosno na donosioce odluka na centralnom, državnom nivou(odbornike, ministre, direktore agencija itd.)–lokalna samouprava nije dio centralne,odnosno državne vlasti ili državne uprave.Upravo suprotno,u poslovima koji su decentralizovani (tzv.izvorni poslovi lokalne samouprave) organi lokalne samouprave uživaju potpunu samostalnost.
Кakva bi lokalna samouprava trebalo da bude?
Osnovni i najvažniji evropski dokument iz oblasti lokalne samouprave jeste Evropska povelja o lokalnoj samoupravi,
usvojena pod okriljem Savjeta Evrope 1985. godine. Naša zemlja je ratifikovala Povelju 12.7. 2002. godine.Inače naša zemlja je postala 44-a članica Savjeta Evrope u aprilu 2002.godine....

Kompletan dokument preveden na latinicu i orginal na ćirilici možete pogledati u PDF formatu  

LATINICA,    ĆIRILICA